محل تبلیغات شما
به سمتی پیش میرویم که کم کم باید همگان روی صندلی های خود مینشینند

دیگر نه خبری از لمس کردن همدیگر خواهد بود

و نه خبری از حرکت و جنب و جوش!

روی صندلی ها و پشت سیستم ها خواهیم مرد

بدونه آنکه بوسه ای از سر دوست داشتنه واقعی را چشیده باشیم!

طعمی از عشقبازی در ظهر !

اینجا بماند یادگاری

نامه ي يک پسر به پدر: دنیا چیزهایه بدتری دارد که از چیزهایه بی ارزش ناراحت شویم

دنیا مجازی شده است

ها ,خبری ,صندلی ,روی ,کم ,بوسه ,روی صندلی ,خبری از ,نه خبری ,بوسه ای ,ای از

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بنی کعب الرویتع الحسن پرسش 20 مهر سجادشهدوستی